24.11.2014. godine, u Tuzli je, u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, održan inicijalni sastanak za pokretanje inicijative za kreiranje nove Strategije za prevenciju zloupotrebe droga i drugih psihoaktivnih supstanci, na području Tuzlanskog kantona.
Obzirom da u ovom trenutku na području Tuzlanskog kantona ne postoji Strategija ili Akcioni plan koji bi se bavio pitanjem ovisnosti o drogama, Asocijacija Margina je pokrenula inicijativu za pokretanje procesa izrade ovakvog dokumenta.

Sastanku su prisustvovali: Nataša Dedajić Izvršna direktorica Asocijacije Margina, Denis Dedajić Predsjednik Asocijacije Margina, Ministar zdravstva Alen Kamerić, Ministar unutrašnjih poslova Midhat Dobrinjić, Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Meliha Bijedić, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirsad Kunić, te predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave. Asocijacija margina je pozvala i dr. Jasmina Softića, direktora Zavoda za prevenciju bolesti ovisnosti Zeničko Dobojskog kantona, koji je prezentovao model rada njihovog Zavoda.

Podaci sa kojima raspolaže Asocijacija Margina, a koji se odnose na broj osoba koje injektiraju droge na teritoriji koju obuhvata Tuzlanski kanton, pokazuju trend porasta broja injekcionih korisnika droga, naročito u ruralnim sredinama. Takođe dobna granica korištenja droga bilježi trend opadanja, a nerijetko se susrećemo i sa zloupotrebom supstitucijske terapije koje se koristi u liječenju opijatske ovisnosti.

Kao primjer, možemo navesti podatke da je od januara 2012. godine, u Drop in centru Asocijacije Margina u Tuzli registrovano 608 injekcionih korisnika droga, te 5.743 usluga pruženih ovoj populaciji, te 166 registrovanih seksualnih radnica, koje su primile 864 usluge koje su povezane sa smanjenjem štete od upotrebe droga, referalne aktivnosti i prevencija spolno prenosivih infekcija.
Naredni korak u nastavku ovog procesa će biti formiranje radnog tijela koje će raditi na izradi ovog, za Tuzlanski kanton, veoma bitnog dokumenta, a finalni cilj u izradi ove strategije je osnivanje Javno zdravstvene institucije koja će se baviti problemima ovisnosti na području Tuzlanskog kantona, te na taj način rasteretiti Kliniku za neuropsihijatriju pri UKC-u, jedina ustanova koja se u ovom trenutku bavi ovisnošću o drogama.

Share This: