slika-za-lvs_thumb

slika-za-lvs_thumb

Lokalni volonterski servis je mjesto gdje svi zainteresovani građani mogu dobiti informaciju o volonterizmu, volonterskim angažmanima I mjesto gdje sve organizacije I institucije mogu na brz način doći do potrebnog broja profilisanih, edukovanih volontera.

slika-za-lvs

Šta je to LVS?

Lokalni volonterski servis je mjesto gdje svi zainteresovani građani mogu dobiti informaciju o volonterizmu, volonterskim angažmanima i mjesto gdje sve organizacije i institucije mogu na brz način doći do potrebnog broja profilisanih, edukovanih volontera.

LVS je struktura koja na efikasan način nastoji da poveže osobu zainteresovanu za volontiranje sa organizacijama i institucijama u kojima je pomoć volontera potrebna. Servis radi na regrutovanju volontera iz zajednice, koje dalje, po potrebi i na zahtjev upućuje u druge organizacije i institucije. Servis je osnovan sa ciljem razvoja volonterizma i sistemskog rješavanja problema u vezi sa volontiranjem (zaštita prava volontera i korisnika volonterskih usluga, unapređenje i pružanje pomoći u volonterskom menadžmentu u organizacijama, evidentiranje i nagrađivanje volonterskog rada i sl). Osnovna uloga servisa jeste rad na uspostavljanju balansa između ponude i potražnje za ljudskim resursima (volonterima) i unaprjeđenje usluga socijalnog sektora.

Kako je počelo?

LVS Tuzla je formiran 01.03.2008. godine u sklopu projekta „Uspostavljanje i jačanje lokalnih volonterskih servisa u BiH” Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka, uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme, Volonterskog prekomorskog servisa (VSO).

Šta smo postigli u prvoj godini rada?

Do kraja 2008. godine u bazi LVS-a bilo je prijavljeno 190 volontera raznih obrazovnih profila. Volonteri su bili angažovani u dvanaest organizacija, na različitim aktivnostima. Kroz LVS volonteri su u zajednici radili preko 4.000 volonterskih sati. Poređenja radi, 4.000 sati odradi jedan pojedinac u radnom odnosu za dvije godine radnog staža i za taj rad dobije naknadu u iznosu od 18.562 KM (po prosječnoj plati za FBiH za septembar 2008.). Ovaj podatak govori kolika je bila ekonomska vrijednost volonterskog rada, ali njegovu pravu vrijednost osjećaju građani kojima je pomoć volontera pružena.

Najvolonter LVS-a ’08.?

Prva godina rada LVS-a završena je obilježavanjem Međunarodnog dana volontera, kada je, pored ostalih aktivnosti izabran Najvolonter LVS-a ’08. Najvolonter LVS-a za 2008. godinu bio je Adis Jahić, student socijalnog rada. Kao kriteriji za izbor najvolontera korišteni su podaci iz baze LVS-a: broj volonterskih sati svakog volontera, broj volonterskih akcija u kojima je učestvovao, preporuke organizatora volonterskih usluga, pismo motivacije.
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera održana je i volonterska čajanka, kao prilika za druženje volontera koji su vrijedno radili tokom godine.

Šta smo postigli u 2009. godini?

Po završetku projekta, prestala su i finansiranja LVS-a. Uz podršku malih grantova koje smo dobili od Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka, Fondacije tuzlanske zajednice i Centra za promociju civilnog društva LVS je nastavio sa radom.

Pored redovnih aktivnost LVS-a (regrutacija volontera, prijem zahtjeva od organizacija, selekcija i priprema volontera, monitoring rada i sl.) kroz program LVS-a Margina je organizovala treninge o volonterskom menadžmentu za profesionalce angažovane u nevladinom sektoru koji rade sa volonterima i treninge za volontere.

U toku 2009 godine postignuti su sljedeći rezultati:

  • 1. Baza volontera dosegla je broj od 310 prijavljenih volontera
  • 2. Realizovano 6.000 sati volonterskog rada
  • 3. Realizovana dva treninga o volonterskom menadžmentu
  • 4. Realizovana dva treninga za volontere

Najvolonter LVS-a ’09?

Obilježen je Međunarodni dan volontera kroz Sedmicu volonterizma. Sedmica volonterizma trajala je sedam dana, te su bili pozvani svi zainteresovani akteri u društvu (nevladine organizacije, udruženja građana, javne institucije, i sl.) da se sa svojim aktivnostima uključe u obilježavanje ovog datuma, promovišući vrijednosti volonterskog rada.

U okrivu Sedmice volonterizma Margina je organizovala izložbu fotografija sa volonterskih aktivnosti svih učesnika ovog događaja, održana je radionica o volonterizmu za učesnike srednjih škola.

Izbor najvolontera ove godine proširili smo na izbor Najvolontera i Najvolonterke LVS-a ’09. Najvolonterka LVS-a ’09. je Sanela Jahić, apsolventica na odsjeku Pedagogija – psihologija, dok je Najvolonter LVS-a ’09. Fahrudin Murić.

Share This: