Mreža VOLONTIRAM! svoje programe realizuje putem članica asocijacije u okviru kojih se sprovodi program lokalnih volonterskih servisa i putem Državnog volonterskog centra.

Lokalni volonterski servisi (LVS) su lokalne strukture u okviru članica asocijacija koje rade na razvoju i implementaciji kvalitetnog sistema volonterskog menadžmenta i koja kroz ovaj sistem daje doprinos u rješavanju problema u lokalnoj zajednici kroz uspostavljanje balansa između ponude i potražnje za volonterima.

Aktivnosti svakog LVS-a obavezno obuhvataju:

  1. Saradnju sa javnim institucijama i nevladinim organizacijama u cilju izrade i implementacije kvalitetnih lokalnih volonterskih programa na osnovu identifikovanih potreba lokalne zajednice i potencijalnih korisnika programa.
  2. Planiranje i realizacija regrutacije volontera i evidenciju istih u bazi podataka, te po potrebi obezbjeđenje njihove kvalitetne pripreme, dodatne edukacije, supervizije, monitoring i evaluaciju realizacije volonterskih programa, kao i zakonitost angažovanja volontera.
  3. Podizanje kapaciteta javnih institucija i nevladinih organizacija u cilju uspostavljanja jedinstvenog kvalitetnog i efikasnog volonterskog menadžmenta.
  4. Saradnju sa javnim institucijama i nevladinim organizacijama u cilju promocije i razvoja volonterizma, te rad na uspostavljanju volonterskih politika i mjera podrške u saradnji sa lokalnim vlastima

Državni volonterski centar je struktura na nivou Bosne i Hercegovine koja u saradnji sa LVS, nevladinim sektorom, donatorima i institucijama vlasti radi na razvoju i implementaciji strategija, politika, legislativa, fondova, istraživanja, metodologija rada i izgradnja ljudskih, infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta vezanih za volonterizam i volonterske programe.

Share This: